ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 6/2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 6/2563

241

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom กับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 6/2563  ณ ห้องเทคโนโลยีการผลิต ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฯ รายละเอียดการประชุมจากผลการประชุมที่ผ่านมา นำมายกร่างโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคัดเลือกกรอบข้อเสนอโครงการเหลือ จำนวน 24 โครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มวิจัย กลุ่มพัฒนา และกลุ่มส่งเสริม ซึ่งกรมการข้าวมีส่วนรับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนา Index Library และโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Traceability สินค้าเกษตร  รวม 2 โครงการ