ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร

241

         วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว  นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว นายอภิชาติ เนินพลับ ผชช.ด้านปรับปรุงพันธุ์ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะนักวิชาการ ต้อนรับการมาเยือนของนายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร มาประชุมหารือทิศทางการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ขั้นตอนปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  และการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวออกปลูกฟื้นฟูในกระถางก่อนนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปปลูกในแปลงนาทดลอง