ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับ ศวข.ฉะเชิงเทรา และ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวพื้นนุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับ ศวข.ฉะเชิงเทรา และ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวพื้นนุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563

241

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา นางบังอร ธรรมสานิสรณ์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นางสาวสุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี  น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ และนางวัลภา ทองรักษ์ นวก.เกษตรปฏิบัติการ นายนภดล ประยูรสุข นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ฉะเชิงเทรา น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.นฤมล มาพริก นวก.เกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำของผู้ใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มและลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง โรงสีข้าวเจริญทรัพย์ อำเภอบ้านโพธิ์ และแปลงเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา