ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับและประชุมหารือกับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

 

 

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับและประชุมหารือกับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

241

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์
นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ นางปราณี มณีนิล
จพง.เกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ นางพรทิพย์ ภาวงศ์ ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และคณะกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี