ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ

   

t640

ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ

241

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่