ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจข้าวโครงการจัดซื้อข้าวสารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจข้าวโครงการจัดซื้อข้าวสารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

241

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข. ปทุมธานี มอบหมาย นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร นายนิพนธ์ บุญส่งศรี จพง.เกษตร น.ส.อุสา สุทธิ์เขตวิทย์ นวก.เกษตร และ น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผช.ประชาสัมพันธ์ ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโครงการจัดซื้อข้าวสารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จำนวน 2 แห่ง คือ อบจ.ปทุมธานี ได้สุ่มตัวอย่างข้าวสาร 5 % จำนวน 10 ตัวอย่าง จาก 58,690 ถุง และ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้สุ่มตัวอย่างหอมมะลิ 100% จำนวน 10 ตัวอย่างจาก 9,579 ถุง นำมาวิเคราะห์มาตรฐานข้าวสารหอมมะลิ ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี