ศวข.ปทุมธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

   

t640

ศวข.ปทุมธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

241

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ และสรุปข้อมูลเกษตรกรและแรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมอำเภอคลองหลวง ชั้น 3