ศวข.ปทุมธานี ให้คณะวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมภาษณ์

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้คณะวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมภาษณ์

241

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้คณะวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อทราบถึงบทบาทการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ห้องรับรอง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี