ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

241

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2563 จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี