ศวข.ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

241

ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบพืช การระบาดโรคพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี