ศวข.ปทุมธานี รับนักเรียนอนุบาล รร.อุดมศึกษารังสิตมาทัศนศึกษาเรียนรู้และสัมผัสต้นข้าว

t640

ศวข.ปทุมธานี รับนักเรียนอนุบาล รร.อุดมศึกษารังสิตมาทัศนศึกษาเรียนรู้และสัมผัสต้นข้าว

241

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ นางฐิตินันท์ อินทร์กัน จพง.ธุรการชำนาญงาน น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าว ลักษณะต้นข้าว การปลูกข้าว การโยนกล้า การผสมพันธุ์ข้าว ให้นักเรียนอนุบาล ชั้นปีที่ 1, 2, 3 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว และได้สัมผัสรวงข้าวจริงและเรียนรู้กระบวนการขัดสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง ข้าวสาร จนเป็นแกลบ และรำข้าว เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี