ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมปทุมธานี 1 แก่คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมปทุมธานี 1 แก่คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

241

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.ชำนาญการพิเศษ น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.ปฏิบัติการ และ นางปราณี มณินิล จพง.ชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของสายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ตลอดจนฤดูกาลเพาะปลูก พื้นที่ปลูก การเก็บเกี่ยว จุดเด่น-จุดด้อยเมื่อเทียบกับข้าวหอมดอกมะลิ 105 และทำการหุงเป็นข้าวสุกให้คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทดลองชิม จากนั้นพาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ณ แปลงนาทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี