ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนักวิชาการต้อนรับคณะ จนท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนักวิชาการต้อนรับคณะ จนท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

241

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อม คณะนักวิชาการ  ร่วมต้อนรับคณะ จนท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเดินทางมาประเมินและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ปี 2562  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/ผลผลิตวิจัยและพัฒนาข้าว โครงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมข้าวเพื่อความมั่นคง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน และจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม(เกษตรชีวภาพ) และโครงการเฝ้าระวังเตือนภัย (Warning System )  (เกษตรอัจฉริยะ) และสัมภาษณ์เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และดูงานศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี