ศวข.ปทุมธานี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

t640

ศวข.ปทุมธานี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

241

ตั้งแต่วันที่ 17 - 20  2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มีคำสั่งให้บุคลากรและ จนท.ของศูนย์ฯ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการรณรงค์ทำความสะอาดมือและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีการจัดวางแอลกอฮอล์ให้บริการสำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ของอาคารสถานที่ที่มีผู้มาติดต่อ มีการวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด มีการเตรียมสบู่เหลวในห้องน้ำ รณรงค์ให้ดื่มน้ำอุ่น และติดตั้งบอร์ดให้ความรู้และคำแนะนำในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย พร้อมประชาสัมพันธ์ชื่อหน่วยงานของสถานพยาบาลและเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งวิธีทดสอบการติดเชื้ออย่างง่ายๆ  สามารถกระทำด้วยตนเอง