ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

241

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ  เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563 เพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัด โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ศูนย์ข้าวชุมชนคลองสวน ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ