การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563

 

t640

การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563

241

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว  นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คณะที่ปรึกษา คณะผู้เชี่ยวชาญ กรมการข้าว  ผอ.และนักวิจัยของศวข.ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผอ.ศวข.ปทุมธานี  นำคณะนักวิชาการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563 รวม 7 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย (Presentation) จำนวน 4 เรื่อง และผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster secession) จำนวน 3 เรื่อง  ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี