ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ

241

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผู้ช่วยนักวิจัย และ น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ  2563 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ชุมชน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน การกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย  มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสัมมนา ณ ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี