ศวข.ปทุมธานีร่วมงานและจัดนิทรรศการวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานีร่วมงานและจัดนิทรรศการวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปี 2563

241

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปี 2563 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ศวข.ปทุมธานีจัดฐานเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวครบวงจร มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ   ณ ฟาร์มลุงแดง เมล่อนและผักสลัด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี