ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

241

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ งานฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมเสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี