ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตนวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตนวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

241

วันที่ 24 มกราคม 2563 น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาเยี่ยมชมการสีข้าว การผสมพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว และทดลองฝึกปฏิบัติการปักดำข้าวในบ่อซีเมนต์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี