กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงานประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2563

 

t640

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงานประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2563

241

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นั่งเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะ รวม 54 ราย ประกอบด้วย น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา นายพิสิฏฐ์ พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนครศรีอยุธยา นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ราชบุรี และคณะ นวก.เกษตร ตัวแทนกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ร่วมประชุมพิจารณากำหนดกรอบการจัดประชุมวิชาการข้าวของกลุ่มศูนย์ฯ ประจำปี 2563 ณ ศวข.ปราจีนบุรี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อนำวิชาการความรู้จากการศึกษาวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดให้จัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี