ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

t640

ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

241

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ 
ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีให้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อลสการทุจริต"
โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการจัดงานฯ และนำประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต  ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร รร.ปทุมวิไล ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี