ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

241

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ออกตรวจ ติดตาม และให้คำ แนะนำแก่สถานที่จำหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(ร้านรวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว) ใน อ.คลองหลวง อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ตามโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร (ในส่วนร้านจำหน่ายและร้านรวบรวม)ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี