ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563

241

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนางสาวนวลจันทร์ ตะเสนา นวก. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ งบประมาณปี 2563 โดยมีนายวีระ วัชรกรโยธิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ปี 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและปฏิทินการคัดเลือกเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี