ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปราจีนบุรี

 

t640

ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปราจีนบุรี

241

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นายอดุลย์ กฤษวะดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.เกษตรชำนาญงาน นายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก. เกษตร และนายนิพนธ์ บุญส่งศรี นวก.เกษตร ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562 ร่วมกับ น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง และ นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าวชั้นพันธุ์คัด โดยมี นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน การประชุมและร่วมตรวจแปลงนาพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี