ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

241

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลระแหง หมู่ 9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ในการนี้นายสมเดช  คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน