ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.พระนครศรีอยุธยา

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.พระนครศรีอยุธยา

241

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562 ร่วมกับ นายพิสิฐ  พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนครศรีอยุธยา น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา นายอดุลย์ กฤษะวดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน ศวข.ปทุมธานี นายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก.เกษตร และนายนิพนธ์ บุญส่งศรี นวก.เกษตร ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา