ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

241

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ในการนี้นายสมเดช  คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน