ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

241

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน โดยนายสมเดช คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน