ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

241

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหก หมู่ 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ในการนี้นายสมเดช คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานีมาเป็นประธานเปิดงาน