ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.คลองหลวง

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.คลองหลวง

241

 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ร่วมกับ น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายอดุลย์ กฤษะวดี นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน  ศวข.ปทุมธานี และคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี