ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ศวข.ฉะเชิงเทรา ฤดูนาปี 2562

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ศวข.ฉะเชิงเทรา ฤดูนาปี 2562

241

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตรวจนาพันธุ์ข้าวฤดูนาปี 2562 ร่วมกับนายอดุลย์ กฤษะวดี นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน  ศวข.ปทุมธานี และคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก โดยมี นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา
ให้การต้อนรับและนำตรวจนาพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา