ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปทุมธานี

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปทุมธานี

241

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562 ร่วมกับนางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผชช.ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอดุลย์ กฤษะวดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน ศวข.ปทุมธานี คณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี