ศวข.ปทุมธานี บรรยายสรุปให้คณะนักวิจัยและนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและศึกษาดูงาน

 

t640

ศวข.ปทุมธานี บรรยายสรุปให้คณะนักวิจัยและนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและศึกษาดูงาน

241

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี  และ น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการปลูก และการเขตกรรม ให้นักวิจัยและนักวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก  Chinese  Academy of  Science  และ Sichuan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งนักวิจัยจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด  ณ  ศวข.ปทุมธานี