ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) มาตรวจติดตามพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลาง

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) มาตรวจติดตามพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลาง

241

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย น.ส.งามชื่น คงเสรี ที่ปรึกษากรมการข้าว  นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว  และคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) มาประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการของตลาดและการส่งออก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและการจัดการธาตุอาหาร และเยี่ยมชมแปลงนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี