ศวข.ปทุมธานี รับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทำกิจกรรม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคมฯ

 

t211

ศวข.ปทุมธานี รับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทำกิจกรรม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคมฯ

241

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นางฐิตินันท์ อินทร์กัน จพง.ธุรการชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม มาทำกิจกรรม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   โดยการรับชมวีดีทัศน์บทบาท ภารกิจ หน้าที่การดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   และทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูกโครงการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี