ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562

241

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี ตัวแทนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ฤดูนาปี 2562 โดยมี นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมและร่วมตรวจนาพันธุ์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี