ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน

241

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมี น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี