ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จาก 14 ประเทศมาศึกษาดูงาน

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จาก 14 ประเทศมาศึกษาดูงาน

241

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI Program Workshop on Basic Agriculture, Food Crops and Animal Science ภายใต้กรอบความร่วมมือ AFACI โครงการ Management of Migratory Rice Plant Hopper and Associated Virus Diseases of Rice in Asia (IPM) ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ จาก 14 ประเทศ รวม 60 ราย มาศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมี นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว กรมการข้าว และนายชัยรัตน์ จันทร์หนู นวก.ชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการและเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้