สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

 

t211

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

241

เมื่อวันศุกร์ที่  11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวและทรงเก็บผลผลิตพืชผักบนคันนาเสริมรายได้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานการปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์ กข79 ฤดูนาปี 2562 โดยเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ย 3 แบบ แบบที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์ พด.จากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  แบบที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนาข้าวร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 4 จากกรมพัฒนาที่ดิน และแบบที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการนี้ นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้ทูลเกล้าถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562