องอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม ผอ.ศวข. /ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย และฝ่ายบริหารทั่วไป

 

t211

องอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม ผอ.ศวข. /ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย และฝ่ายบริหารทั่วไป

241

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผอ.ศวข.นครศรีธรรมราช และ ผอ.ศวข. อีก26 แห่ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช