สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

t211

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

241

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.กรมการข้าว นำโดย น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีฯ   นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี และ น.ส.ณัฐธภา เสนานันท์สกุล นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปราจีนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ศวข.ปทุมธานีร่วมกับศวข.ปราจีนบุรี โดย ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นผู้ถวายรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่าน จากนั้นเบิกตัวรองอธิบดีกรมการข้าวและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวม 15 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์ฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก