ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มาเรียนรู้เรื่องข้าว

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มาเรียนรู้เรื่องข้าว

241

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสมชาย สุขสี นายช่างยนต์ชำนาญงาน ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ- การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 7 คน เข้าขอขอมูลโครงสร้างองค์การ แผนผังสำนักงาน การบริหารงานเอกสาร และสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานวิชาการจัดการสำนักงาน