ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน

241

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริ   กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์