การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้พอกับความต้องการ

 

t211

การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้พอกับความต้องการ

241

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว  นายชาธิป
รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายขจร  เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมการข้าว  น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายปัญญา  ร่วมเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้กรมการข้าวได้เชิญประธานศูนย์ข้าวชุมชนรวมทั้งสิ้น
8 เขต และเจ้าหน้าที่รวม 282 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดีไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี