ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562”

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562”

241

ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่และพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้อธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและการเตรียมรองรับตลาดข้าวเฉพาะในเวทีโลก นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้มอบนโยบายและร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง แผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรรยาย  ศวข.ปทุมธานี โดย นายพีรพล ม่วงงาม นวก.ชำนาญการ ร่วมบรรยายเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวสีในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมด้วยน.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี จัดนิทรรศการ เรื่อง กาโนล่าข้าวพองเจ๊กเชย 1 มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว น.ส.นนทชา วรรณสว่าง  และผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักฯ  ผอ.กอง   ผอ.ศวข./ผอ.ศมข.ของศูนย์ 4 ภาค  พร้อมด้วย นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาฯ  ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย