ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

241

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิตด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนบริเวณพิ้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกรเพื่อสนับสนุนโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up Sustainable Land Management (DS-SLM) ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน และร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management : SLM) ในบริเวณพื้นทีดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง ณ วังรี รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก