นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์ราชบูรณะ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและสีข้าว

 

t211

นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์ราชบูรณะ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและสีข้าว

241

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการและคณะ นำนักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์ราชบูรณะ จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวและเรียนรู้เรื่องการสีข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี