ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

241

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2
ต.บึงสมบูรณ์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี