ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ

241

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนการตรวจราชการรอบ2 (เพิ่มเติม) และเชื่อมโยงการผลิตข้าวปลอดภัย (ข้าวอินทรีย์และ GAP) กับโรงสีเอกชนและสหกรณ์ โดยมี นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลางเป็นประธาน  นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี